Op wehelpen.nl kun je hulp vragen, hulp aanbieden of samen met anderen de hulp rond iemand organiseren. Voor ieder onderdeel is een aparte handleiding beschikbaar.

De handleidingen zijn hieronder te downloaden in pdf formaat.